بهار

 

آب زنید راه را هین که نگار می رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

راه دهید یار را آن مه ده چهار را

کز رخ نور بخش او نور نثار می رسد

چاک شده ست آسمان، غلغله ای ست در جهان

عنبر و مشک می دمد،سنجق یار می رسد

.

.

.

/ 0 نظر / 46 بازدید